Retourpolicy

RETOURVOORWAARDEN

Het gebruik van de website of vergelijkbare middelen, wordt gezien als een aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. Wanneer de klant zijn mail ter bevestiging van aankoop heeft ontvangen, komt er een verkoopovereenkomst tot stand. De koper en Prenuptia komen uitdrukkelijk overeen dat dit type communicatie een geldig middel is om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen. Het ontbreken van een gewone of digitale handtekening heeft geen impact op de verbindende kracht van de overeenkomst. Alle elektronische communicatie (zoals mail) kunnen dienen als bewijs.

Herroepingsrecht

Krachtens Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (“Consumer Rights Directive”), beschikt de koper over een herroepingsrecht in het geval van consumentenovereenkomsten op afstand. Een overeenkomst op afstand is iedere overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. De koper heeft het recht over een termijn van 14 dagen om alle elementen opnieuw in overweging te nemen en op basis daarvan te beslissen of zij al dan niet de verkoopovereenkomst behoudt. Tijdens deze termijn is de koper verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en verpakking. De koper dient het product zorgvuldig uit te pakken (zonder beschadiging van de verpakking) om te beoordelen of hij het product al dan niet wilt houden. Indien de koper toch wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de geleverde goederen in originele staat en verpakking retour sturen naar Prenuptia. Dit dient te gebeuren conform de redelijke en duidelijke instructies die Prenuptia opstelt. Blijkt dat de goederen alsnog schade hebben opgelopen (omwille van het niet zorgvuldig omspringen met de goederen), kan Prenuptia een vergoeding van de effectief geleden schade eisen. Elke retourzending kan gemeld worden via mail klantendienst@prenuptia.be, zodat Prenuptia een retournummer kan toekennen en de koper de producten voor retour kan opsturen. De koper kan gebruik maken van dit modelformulier maar is hiertoe niet verplicht. Prenuptia zal de koper uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij werd geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. Prenuptia behoudt zich het recht de terugbetaling uit te stellen totdat de koper minstens heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Wanneer de koper zijn retourrecht uitoefent, zijn de eventuele retourkosten geheel voor zijn rekening.

In de volgende gevallen is het herroepingsrecht niet van toepassing:

  1. Aankopen op firma (B2B). Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particuliere aankopen.
  2. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (vb. producten die samengesteld dienen te worden voor de koper).
  3. Maatwerk
  4. Overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

We behouden ons het recht een waardevermindering toe te passen, wanneer de koper een handeling heeft verricht die verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen en de karakteristieken ervan vast te stellen.