Algemene voorwaarden

Art 1 CONFIRMITEIT

De verkoper PRENUPTIA NV (BE 0419.119.578) voor alles van Prenuptia Wonen, NEW FURNITURE (BE 0445.822.391) voor alles van Prenuptia Slapen of SILEGREC (BE 0473.946.354) voor alles van Prenuptia Home & Decoshop), hierna Prenuptia genoemd, waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst, reclame of etikettering en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde modellen in toonzaal dan wel op de website of andere communicatievormen. Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.

Art 2 OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN

De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht. Wanneer de koper een meubel bijbesteld met zijn bestaande meubelen is er kleurverschil. De meubelen in toonzaal kunnen verschillen van kleur t.o.v. geleverde meubelen. Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als er een genummerde bestelbon van Prenuptia is opgemaakt en aan de koper is overhandigd. Prenuptia behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prenuptia is het niet toegestaan de geregistreerde naam Prenuptia te gebruiken voor eender welk doeleind. Inzake misleidende mededeling (art.VI.92 e.v. en VI 104 e.v. W.E.R.) door misbruik te maken van de handelsbenaming en van de merknaam Prenuptia en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per vastgestelde inbreuk met een maximum van 100.000 euro.

Art 3 PRIJS

De prijs zal bepaald worden op basis van een offerte die fysiek of via mail overeengekomen wordt. In geen geval kan de prijs op de website als definitief worden beschouwd en dient deze enkel als richtprijs. Een prijs die buiten zijn redelijkheid valt, kan niet beschouwd worden als correcte richtprijs, waarmee Prenuptia voorbehouden is wijzigingen door te voeren, conform artikel 17. Deze richtprijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven in de omschrijving van het betreffende artikel op de website. Een bijhorende foto op website of andere communicatiemiddelen is decoratief bedoeld en kan elementen van aritkelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de richtprijs.

Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de productietermijn en/of leveringsplaats en/of omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. Indien duidelijk blijkt dat de samentelling van de stuksprijzen of geen nota van de prijs achter de omschrijving van het product niet overeenkomen met de totaalprijs, als bij het nog te betalen bij levering, wordt dit beschouwd als een telfout en wordt het saldo verrekend. Indien de koper dit betwist, hebben beide partijen het recht de koop zonder kosten te verbreken.

Art 4 PRODUCTIETERMIJN

De productietermijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze productietermijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste termijn 6 maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de overeengekomen termijn of weigert de koper de meubelen ten laatste op die datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 6 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen. Wordt de overeenkomst ontbonden door de koper, dan heeft de verkoper vanaf dit ogenblik het recht de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 1.5% per maand. Wanneer de koper nog een voorschot moet betalen, begint de productiedatum of -termijn op de dag wanneer het voorschot volledig betaald is.

Art.4 is evenwel niet van toepassing ingeval de productiedatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden buiten de wil van de verkoper, waaronder overmacht. Er is onder andere sprake van overmacht indien goederen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd door de producent ervan. In dit geval is er geen enkele schadevergoeding verschuldigd

Art 5 LEVERING & AFHALING

Vanaf een aankoopbedrag van €2000 wordt een franco drempellevering voorzien voor Limburg, België. Een drempellevering is een levering op het leveringsadres, op het gelijkvloers in de eerste ruimte (zoals inkomhal of garage), zonder uitpakken of monteren.

Is het aankoopbedrag lager dan €1250, dan zal een minimumkost van €85 aangerekend worden. Ligt het aankoopbedrag tussen €1250 en €2000, dan is de minimumkost €75. Elke locatie die buiten Limburg valt, zal onderhevig zijn aan extra leveringskosten zoals overeengekomen wordt in de verkoopovereenkomst. De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper. De controle over de geleverde hoeveelheden zal door de koper geschieden. De koper is verantwoordelijk dat de afgesproken manier van levering en plaatsing mogelijk is. De koper dient er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrije beschikbare ruimte te voorzien van 18 meter voor de vrachtwagen, dit binnen de 10 meter van het leveringsadres. Bij ontstentenis vervalt de eventuele gratis transportkost en wordt bovendien de werktijd voor het laden en lossen aangerekend.

De koper zorgt ervoor dat hij of zij de goederen op de dag van de levering kan ontvangen. Volmachten zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering aanwezig is en de goederen ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen. Indien Prenuptia zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leveringskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst met een minimum van 125 euro, te vermeerderen met de effectieve tijd ter plaatse van de monteurs t.w.v. €45/uur per persoon.

De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Prenuptia is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze kosten.

Wanneer Prenuptia bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

Art. 6 WIJZIGING LEVERING EN STOCKAGE

U kunt uw leverdatum nog tot 7 dagen voor levering wijzigen. Gelieve hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met onze leverdienst. Indien u de planning later wijzigt, vragen wij u een administratiekost t.w.v. 60 euro voor het inplannen van een nieuwe levering. Indien u tot 3 dagen op voorhand wijzigt, vragen wij u een administratieve vergoeding van 120 euro. Bij bestelling conform de gangbare termijn van de leveranciers, zoals weergegeven op de verkoopsovereenkomst, worden bestelde goederen – met inbegrip van goederen en onderdelen in de zin van artikel 2 – zonder vergoeding gestockeerd tot 2 weken na binnenkomst van de goederen, waarbinnen afhaling of effectieve levering dient te gebeuren. Indien op de verkoopsovereenkomst een andere datum van afhaling of levering werd aangegeven start deze periode van 2 weken na de aangegeven datum. De koper kan na deze periode een uitstel van levering of afhaling bekomen van 2 weken, waarvoor per 2 weken een stockagevergoeding van €50 dient te worden voldaan bij aanvang van elke periode van 2 weken. Prenuptia is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van voormelde stockagekosten.

Na het verstrijken van een termijn van 3 maanden na binnenkomst van de goederen en in het geval dat de koper niet ingaat op schriftelijke verzoeken van Prenuptia tot uitvoering van de overeenkomst, is Prenuptia gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te verorderen, met schadevergoeding. Bovendien zal het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding.

Andere dan voormelde regelingen moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de oorspronkelijke verkoopovereenkomst vermeld worden.

Art 7 KWALITEIT EN GEBREKEN

De koper heeft steeds recht op een wettelijke garantie van 2 jaar (zie art. 10 meubelwaarborg). De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna "gebrek" genoemd.
Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming en structuurverschillen eigen aan leder, nerven, artisanale voorwerpen en barsten. Alsook het "werken" van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Art. 8 GESCHILLENBESLECHTIGING

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtiging is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. Hebt u uw aankoop online aangekocht? Dan kunt u steeds het Online Dispute Resolution-platform raadplegen (dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen). U kunt deze raadplegen via volgende link en gebruik maken van volgend mailadres: info@prenuptia.be

Art 9 VERHAALMIDDELEN

Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging van de onderdelen. De verkoper kan die herstelling of vervanging van de onderdelen weigeren wanneer deze buiten verhouding is, gelet op:

  • De waarde van de meubelen
  • De ernst van het gebrek
  • De vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere vordering van derden gegrond op de contractuele betrekkingen tussen koper en verkoper. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige deelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd. Artikelen uit de koopjeshoek zijn licht beschadigd of werden teruggebracht. Ze kunnen dus niet vergeleken worden met gewone artikelen in de toonzaal, o.a. gezien hun mindere waarde. Herstelling of vervanging van deze artikelen is in de regel economisch niet verantwoord.

De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. We raden de koper aan om een zichtbaar gebrek binnen 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan de verkoper. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maand wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7e maand tot en met het 2e jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomstnbestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper.

Art 10 MEUBELWAARBORG

In geval van gebrek wordt volgende fabrieksgarantie gegeven: Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen door een identiek meubel indien herstelling niet mogelijk is. Het herstellen, afhalingen en terugbrengen gebeurt op kosten van de verkoper, tenzij het gaat om cash-carry meubelen (afgehaald door de koper) dan zal koper dit voor eigen rekening en risico aan de verkoper bezorgen. Art 9 is enkel van toepassing wanneer de goederen volledig voldaan zijn. Ingeval de koper de levering van de bestelde goederen uitstelt, houdt Prenuptia zich het recht voor om de garantieperiode en verkoopprijs te wijzigen.

Art 11 EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. De koper moet de goederen op het moment van de levering controleren op aantal en gebreken, ook als de montage of installatie pas later plaatsvindt. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geleverde goederen steeds correct te bewaren en te beschermen. Gebeurt dit niet, dan mag Prenuptia weigeren om te ruilen of te herstellen (zelfs bij niet-conforme levering of gebreken) bv. als de goederen niet meer geschikt zijn voor een normaal gebruik. Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij volledige betaling. Bij het weigeren van betalen bij levering om welke reden dan ook, heeft de verkoper het recht de goederen onmiddellijk terug mee te nemen, tenzij de koper bij eventuele beschadigingen maximum 2% van het totaal laat openstaan totdat het onderdeel wordt vervangen, waarna het saldo betaald wordt. Indien de koper desondanks omwille van een kleine beschadiging niets wenst te betalen kan de verkoper de goederen terug meenemen en nadien extra kosten aanrekenen dit in verhouding tot de door de koper veroorzaakte kosten.

Art 12 ANNULERING VAN EEN BESTELLING

De koper kan een bestelling annuleren. In dat geval blijft het betaalde voorschot verworven voor Prenuptia, ten titel van forfaitaire en algemene vergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op 50% van de aankoop. Voor bestellingen op maat is dit bedrag 75% van de aankoop.

Art 13 BETALING

Online wordt er geen mogelijkheid tot betaling voorzien. De betaling van de meubelen geschiedt daarom contant, of bij wijze van gecertificeerde cheque bij levering. Indien de koper via overschrijving wenst te betalen, moet dit minimum 6 dagen voor levering op het rekeningnummer van Prenuptia gestort zijn.

De koper zal 30% van de prijs, vermeld op de voorzijde, bij wijze van voorschot, voldoen binnen de dertig dagen van de ondertekening, zonder verdere maning of ingebrekestelling. De levering is in ieder geval ondergeschikt aan de voorafgaande betaling van het volledig saldo van de prijs. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke intresten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op de aankoopprijs, met een minimum van 50 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten. Indien behoudens overmacht of ernstige redenen door PRENUPTIA aan te tonen, de goederen niet kunnen geleverd worden, heeft de consument recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst, wat betreft de niet-geleverde goederen.

Art 14 PRIVACY POLICY

Prenuptia gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens, dit conform de geldende wetgeving (o.a. GDPR regelgeving). Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Prenuptia en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop, dat wij, voor zover wettelijk zonder uw afzonderlijke, nadrukkelijke toestemming toelaatbaar is, oftwel zover u ons uw toestemming verstrekt heeft, uw gegevens – ook herhaaldelijk - voor eigen reclame- en marketingdoeleinden gebruiken.

Art 15 GEBRUIK VAN COOKIES

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Andere cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden. U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Art. 16 WEBSITE/EMAIL

Het louter gebruik van de website, e-mail of vergelijkbare middelen voor bestellingen geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden. Prenuptia steeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Prenuptia mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Prenuptia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.
Bij bestelling via website of e-mail komt een overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant, per email is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Prenuptia en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijs kunnen dienen. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail wordt vertrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Art. 17 RETOURVOORWAARDEN

Het gebruik van de website of vergelijkbare middelen, wordt gezien als een aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. Wanneer de klant zijn mail ter bevestiging van aankoop heeft ontvangen, komt er een verkoopovereenkomst tot stand. De koper en Prenuptia komen uitdrukkelijk overeen dat dit type communicatie een geldig middel is om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen. Het ontbreken van een gewone of digitale handtekening heeft geen impact op de verbindende kracht van de overeenkomst. Alle elektronische communicatie (zoals mail) kunnen dienen als bewijs.

17.1 Herroepingsrecht

Krachtens Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (“Consumer Rights Directive”), beschikt de koper over een herroepingsrecht in het geval van consumentenovereenkomsten op afstand. Een overeenkomst op afstand is iedere overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. De koper heeft het recht over een termijn van 14 dagen om alle elementen opnieuw in overweging te nemen en op basis daarvan te beslissen of zij al dan niet de verkoopovereenkomst behoudt. Tijdens deze termijn is de koper verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en verpakking. De koper dient het product zorgvuldig uit te pakken (zonder beschadiging van de verpakking) om te beoordelen of hij het product al dan niet wilt houden. Indien de koper toch wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de geleverde goederen in originele staat en verpakking retour sturen naar Prenuptia. Dit dient te gebeuren conform de redelijke en duidelijke instructies die Prenuptia opstelt. Blijkt dat de goederen alsnog schade hebben opgelopen (omwille van het niet zorgvuldig omspringen met de goederen), kan Prenuptia een vergoeding van de effectief geleden schade eisen. Elke retourzending kan gemeld worden via mail klantendienst@prenuptia.be, zodat Prenuptia een retournummer kan toekennen en de koper de producten voor retour kan opsturen. De koper kan gebruik maken van dit modelformulier maar is hiertoe niet verplicht. Prenuptia zal de koper uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij werd geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. Prenuptia behoudt zich het recht de terugbetaling uit te stellen totdat de koper minstens heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Wanneer de koper zijn retourrecht uitoefent, zijn de eventuele retourkosten geheel voor zijn rekening.

In de volgende gevallen is het herroepingsrecht niet van toepassing:

  1. Aankopen op firma (B2B). Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particuliere aankopen.
  2. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (vb. producten die samengesteld dienen te worden voor de koper).
  3. Maatwerk
  4. Overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

We behouden ons het recht een waardevermindering toe te passen, wanneer de koper een handeling heeft verricht die verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen en de karakteristieken ervan vast te stellen.